Zamówienia publiczne2022-03-16
„Aktualizacja bilansu gospodarki wodno- ściekowej wraz z przedstawieniem koncepcji ich zagospodarowania na terenie kompleksu wojskowego K-6030 w Łasku.
Nr referencyjny: 2022/BZP 00087541/01


2021-04-16
AMW INVEST Sp. z o.o. z dniem 16.04.2021r. przesłała zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD).


2020-12-30
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
pn.
„Umowa ramowa na opracowanie zgodnie z wymaganiami prawa zamówień publicznych przedmiarów robót budowlanych i kosztorysów inwestorskich do dokumentacji projektowych przekazanych przez zamawiającego”
Nr referencyjny: PN1/ZP/2020


2020-10-21
Rada Nadzorcza zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki AMW INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 97, Warszawa (kod: 02-001)
za rok obrotowy 2020 oraz za rok obrotowy 2021


2020-10-20
AMW INVEST Sp. z o.o. z dniem 20.10.2020r. przesłała zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD).


2020-08-11
AMW INVEST Sp. z o.o. z dniem 11.08.2020r. przesłała zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD).


2020-05-28
AMW INVEST Sp. z o.o. z dniem 28.05.2020r. przesłała zapytanie ofertowe na dostawę
art. biurowych oraz przemysłowo spożywczych.


2020-05-21
AMW INVEST Sp. z o.o. z dniem 21.05.2020r. przesłała zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD).


2020-01-17
AMW INVEST Sp. z o.o. z dniem 17.01.2020r. przesłała zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń klasy TEMEPEST spełniające wymagania normy SDIP-27 Level A.


2019-11-26
„Wykonanie dokumentacji projektowej technologii paliwowej oraz ochrony katodowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla bazy paliw w Dziwnowie – zadanie 14043”.
Nr referencyjny: PN3/ZP/2019


2019-10-28
Wykonanie dokumentacji projektowej technologii paliwowej
oraz ochrony katodowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla bazy paliw w
Dziwnowie – zadanie 14043


2019-10-07
Wykonanie dokumentacji projektowej technologii paliwowej 
oraz ochrony katodowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla bazy paliw w 
Dziwnowie – zadanie 14043