Władze spółki

AMW INVEST jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością założoną w dniu 22 grudnia 1999 r.

Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000003772, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 16.257.000,00 zł.

Władzami Spółki są:


Zgromadzenie Wspólników

Jedynym wspólnikiem spółki AMW Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Skarb Państwa, który przy wykonywaniu praw z udziałów w tej spółce jest reprezentowany przez Agencję Mienia Wojskowego.  

Rada Nadzorcza:

  • Przewodniczący RN – Marta Hołownia-Woźny

  • Wiceprzewodniczący RN – Paweł Stępkowski

  • Sekretarz RN – Jakub Kłopocki

Zarząd Spółki 

  • Prezes Zarządu – Paweł Kurtyka

Władze Spółki pełnią swoje funkcje w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Aktu Założycielskiego Spółki.