Archiwum informacji

data umieszczenia ogłoszenia 20 kwietnia 2018r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

1. Zamawiający:

          AMW INVEST  z siedzibą ul. Dmowskiego 1 , 50-203 Wrocław ;
NIP 899-232-12-94; REGON 932117189
zaprasza do złożenia ofert na:
Przebudowę fragmentu garażu podziemnego przy ul. Zwycięskiej 18 F we Wrocławiu

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie fragmentu garażu podziemnego przy ul. Zwycięskiej 18F we Wrocławiu zgodnie z projektem Architektoniczno- Budowlanym wykonanym przez 3DARCHITEKCI  z wizją  Jakuba Krzysztofika na którą Inwestor uzyskał prawomocną decyzję – Pozwolenie na Budowę  4538/2017
z dnia 16.08.2017 r. 
Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu budowlanego  wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu użytkowanie. Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji zadania zostały zawarte w załączonym opisie przedmiotu zamówienia.

3. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie należy wykonać w terminie 1 miesiąca  od dnia podpisania umowy wraz ze złożeniem dokumentów do  uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie .

4. Okres gwarancji:

 • wykonawca udzieli gwarancji oraz  rękojmi na wykonane prace na okres 36 miesięcy 
 • wykonawca, w ramach gwarancji zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia ujawnionych wad na własny koszt, w terminie podanym przez Zamawiającego lub w innym technicznie możliwym , uzgodnionym przez strony terminie.

5. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca powinien dysponować osobą posiadająca uprawnienia budowalne do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej i przynależy do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

6. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:
Najniższa cena – 100 % (cena zawierająca podatek VAT i wszystkie pozostałe koszty niezbędne do realizacji zamówienia).
Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu oferentowi, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym.

7. Ofertę należy złożyć poprzez:

 •  doręczenie osobiste lub wysłanie pocztą na adres: AMW INVEST
  ul. Dmowskiego 1, 50-203 Wrocław lub przesłanie oferty na adres e-mail: m.halicka@amwinvest.pl

sekretariat@amwinvest.pl;

 • oferta powinna zawierać odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 •  oferta powinna zawierać potwierdzenie o przynależności kierownika budowy  do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-  budowlanej.
  Termin złożenia oferty:

– 10.05.2018 r. do godz. 13:00.

8. Osoba upoważniona do kontaktu w przedmiocie zamówienia:

Małgorzata Żarnowiecka Halicka m.halicka@amwinvest.pl;

tel kom . 505 058 021

9. Informację dodatkowe:

 • zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny;
 • oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej;
 • zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z oferentem, którego oferta zostanie wybrana;
 • ostateczny wybór wykonawcy nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji;
 •  oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone;
 • zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 • oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez zamawiającego od postępowania ofertowego;
 • ocena zgodności ofert z wymaganiami zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy informacji, jakie oferent zawarł w swojej ofercie;
 • zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez oferentów danych i informacji;
 • wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni;
 • ryzyko złożenia oferty w terminie spoczywa na oferencie.
Załączniki:

1.opis_przedmiotu_zamowienia

2.Projekt budowlany

 

 

 

data umieszczenia ogłoszenia 11 października 2017r. 

Rada Nadzorcza

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie

badania sprawozdania finansowego

spółki AMW INVEST Sp. z o.o.

z siedzibą we Wrocławiu ul. Romana Dmowskiego 1 (kod: 50-203)

za rok obrotowy 2017 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: badanie dobrowolne – w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o  biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 nr 1089, dalej zwana „ustawą o biegłych rewidentach”) – sprawozdania finansowego spółki AMW INVEST Sp. z o.o. (dalej zwanej „Spółką”) za rok obrotowy 2017, przeprowadzane zgodnie z:
  a) krajowymi standardami badania,
  b) mającymi zastosowanie wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 ze zm.)
  c) mającymi zastosowanie wymogami ustawy o biegłych rewidentach.
 2. Od oferentów oczekujemy:
  a) posiadania statusu firmy audytorskiej w rozumieniu ustawy o biegłych rewidentach;
  b) gotowości do obecności na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników albo Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzających sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 r. w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji dotyczących spraw finansowych Spółki;
  c) gotowości do spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą przed i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego, które to spotkania mogą się odbywać w Warszawie;
  d) przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listów do Zarządu) informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki.
 3. Oferta powinna zawierać:
  a) informację o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę firm audytorskich (z załączeniem dokumentów potwierdzających powyższe fakty – w oryginałach lub potwierdzonych za zgodność kserokopiach), informacje o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, potwierdzenie posiadania stosownej polisy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej;
  b) oświadczenia firmy audytorskiej i członków zespołu wykonującego badanie o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”);
  c) wskazanie wynagrodzenia za badanie sprawozdania finansowego i za sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 83 ustawy o biegłych rewidentach oraz harmonogram płatności wynagrodzenia;
  d) informacje na temat doświadczenia oferenta w badaniu sprawozdań finansowych, w tym informacje na temat znajomość branży, w której działa Spółka i wykaz podmiotów badanych w okresie ostatnich 2 lat;
  e) określenie składu zespołu wykonującego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;
  f) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.
 4. Miejsce badania sprawozdania finansowego: siedziba Spółki.
 5. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego: luty 2018 r.
 6. Oczekiwany termin przekazania sprawozdania z badania sprawozdania finansowego – do 31 marca 2018 r.
 7. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego będzie obowiązkowo przedstawiane Zarządowi i Radzie Nadzorczej.
 8. Ten sam podmiot nie może przeprowadzać badania sprawozdania finansowego Spółki więcej niż przez 3 (trzy) kolejne lata.
 9. Podstawowymi kryteriami oceny przez Radę Nadzorczą będą bezstronność i niezależność firmy audytorskiej i członków zespołu wykonującego badanie, termin i nakład prac planowany na badanie sprawozdania finansowego, wynagrodzenie i termin płatności, znajomość branży, w której działa Spółka, pozycja na rynku usług audytorskich.
 10. Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert w terminie do dnia 26 października 2017 r. do godz. 16.00, na adres: AMW INVEST Sp. z o.o., ul. Romana Dmowskiego 1, Wrocław (kod: 50-203). Oferty należy przesyłać lub składać w zabezpieczonej kopercie, z adnotacją na kopercie „oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki”. Za datę złożenia oferty uważa się datę faktycznego wpływu oferty do Spółki.
 11. Oferty złożone po upływie terminu określonego w punkcie 10. nie podlegają rozpatrzeniu.
 12. Data i miejsce otwarcia ofert są następujące: 30 października 2017 r., godzina 13.00, Warszawa ul. Nowowiejska 26A (kod: 00-911).
 13. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przedłużenia okresu składania ofert, negocjacji warunków umowy dotyczącej badania, odstąpienia od wyboru oferty bez podawania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. O wynikach wyboru pisemnie poinformowany będzie tylko ten oferent, którego oferta została wybrana.

 

 

data umieszczenia ogłoszenia 13 września 2017r. 

 AMW INVEST Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonej we Wrocławiu, województwo dolnośląskie

Opis i oznaczenie nieruchomości:

Lokal biurowy znajdujący się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, trzy i pół kondygnacyjnym, na parterze, zlokalizowany przy ul. Zwycięskiej 18 A we Wrocławiu, składający się pięciu pomieszczeń biurowych, sekretariatu z poczekalnią, pomieszczenia socjalnego, dwóch  węzłów sanitarnych, o łącznej powierzchni lokalu 127,50 m2, wraz z przynależną komórką lokatorską nr 18A o pow. 20,64 m2, objęty księgą wieczystą WR1K/00206637/8, z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 210/10000 we własności nieruchomości wspólnej, w tym we własności działek nr 1/6, 1/32 o obszarze 0,6968 ha położonych we Wrocławiu, miasto Wrocław, województwo dolnośląskie, objętej księgą wieczystą WR1K/00136794/4. Nieruchomość jest wolna od obciążeń

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:

705 000 zł (słownie: siedemset pięć tysięcy złotych) netto.

Przedmiot przetargu jest zwolniony z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221, z późn.zm).

Minimalne postąpienie wynosi kwotę 7 500 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 02.10.2017 r. o godz. 12:00  w siedzibie AMW INVEST Sp. z o.o.  we Wrocławiu przy ulicy Romana Dmowskiego nr 1.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są zapoznać się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu oraz „zasadami  zbywania składników aktywów trwałych spółki pod firmą AMW INVEST Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, stanowiącymi załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są przed przystąpieniem do przetargu złożyć komisji przetargowej pisemne oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 70.500 zł. Wadium winno być wniesione wyłącznie w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy AMW INVEST Sp. z o.o. o nr 96 1020 5242 0000 2102 0185 5170 w terminie do 2 dni roboczych przed terminem przetargu. W tytule przelewu należy podać: WADIUM WROCŁAW ZWYCIĘSKA 18A. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy AMW INVEST Sp. z o.o. Dowód wpłaty wadium należy złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

Wadium przepada na rzecz AMW INVEST Sp. z o.o. jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej lub oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez AMW INVEST Sp. z o.o. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium złożone przez uczestników przetargów, których oferty nie zostały wybrane, zwrócone zostanie bez oprocentowania w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia wyników postępowania przez Zarząd Spółki w formie uchwały.

Uzgodnienie terminu oględzin nieruchomości oraz zapytania można kierować pod numer telefonu 71 790 40 00 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 .

Po zakończeniu procedury przetargowej, nabywca nieruchomości jest zobowiązany do zapłaty ceny (kwota winna znajdować się na rachunku bankowym AMW INVEST Sp. z o.o.) najpóźniej na 2 dni robocze przed  zawarciem  umowy w formie aktu notarialnego. Wydanie nieruchomości nastąpi do 14 dni od dnia podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym w dniu wydania.

Koszty notarialne związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości oraz wszelkie inne koszty związane z zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości ponosi nabywca.  Wybór kancelarii notarialnej dokonuje AMW INVEST Sp. z o.o.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., Nr 1061).

AMW INVEST Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Lista załączników do ogłoszenia o przetargu:

 1. Zasady zbywania składników aktywów trwałych spółki pod firmą
  AMW INVEST Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
 2. Oświadczenie – załącznik nr 2 do zasady zbywania składników aktywów trwałych spółki pod firmą AMW INVEST Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,