Informacje

data umieszczenia ogłoszenia 20 kwietnia 2018r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

1. Zamawiający:

          AMW INVEST  z siedzibą ul. Dmowskiego 1 , 50-203 Wrocław ;
NIP 899-232-12-94; REGON 932117189
zaprasza do złożenia ofert na:
Przebudowę fragmentu garażu podziemnego przy ul. Zwycięskiej 18 F we Wrocławiu

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie fragmentu garażu podziemnego przy ul. Zwycięskiej 18F we Wrocławiu zgodnie z projektem Architektoniczno- Budowlanym wykonanym przez 3DARCHITEKCI  z wizją  Jakuba Krzysztofika na którą Inwestor uzyskał prawomocną decyzję – Pozwolenie na Budowę  4538/2017
z dnia 16.08.2017 r. 
Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu budowlanego  wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu użytkowanie. Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji zadania zostały zawarte w załączonym opisie przedmiotu zamówienia.

3. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie należy wykonać w terminie 1 miesiąca  od dnia podpisania umowy wraz ze złożeniem dokumentów do  uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie .

4. Okres gwarancji:

 • wykonawca udzieli gwarancji oraz  rękojmi na wykonane prace na okres 36 miesięcy 
 • wykonawca, w ramach gwarancji zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia ujawnionych wad na własny koszt, w terminie podanym przez Zamawiającego lub w innym technicznie możliwym , uzgodnionym przez strony terminie.

5. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca powinien dysponować osobą posiadająca uprawnienia budowalne do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej i przynależy do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

6. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:
Najniższa cena – 100 % (cena zawierająca podatek VAT i wszystkie pozostałe koszty niezbędne do realizacji zamówienia).
Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu oferentowi, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym.

7. Ofertę należy złożyć poprzez:

 •  doręczenie osobiste lub wysłanie pocztą na adres: AMW INVEST
  ul. Dmowskiego 1, 50-203 Wrocław lub przesłanie oferty na adres e-mail: m.halicka@amwinvest.pl

sekretariat@amwinvest.pl;

 • oferta powinna zawierać odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 •  oferta powinna zawierać potwierdzenie o przynależności kierownika budowy  do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-  budowlanej.
  Termin złożenia oferty:

– 10.05.2018 r. do godz. 13:00.

8. Osoba upoważniona do kontaktu w przedmiocie zamówienia:

Małgorzata Żarnowiecka Halicka m.halicka@amwinvest.pl;

tel kom . 505 058 021

9. Informację dodatkowe:

 • zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny;
 • oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej;
 • zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z oferentem, którego oferta zostanie wybrana;
 • ostateczny wybór wykonawcy nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji;
 •  oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone;
 • zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 • oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez zamawiającego od postępowania ofertowego;
 • ocena zgodności ofert z wymaganiami zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy informacji, jakie oferent zawarł w swojej ofercie;
 • zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez oferentów danych i informacji;
 • wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni;
 • ryzyko złożenia oferty w terminie spoczywa na oferencie.
Załączniki:

1.opis_przedmiotu_zamowienia

2.Projekt budowlany

 

 

data umieszczenia ogłoszenia 03 listopada 2017r. 

AMW INVEST Sp. z o.o. wynajmie komórki lokatorskie o powierzchni od 4,31 do 18 m2. Lokalizacja: Wrocław, ul. Zwycięska 20, 22, 24 oraz 26, 28, 30. Cena: 7 zł netto za m2 miesięcznie. Więcej informacji pod numerem telefonu: 505 058 004. Zapraszamy!

data umieszczenia ogłoszenia 03 listopada 2017r. 

Uprzejmie informujemy, że AMW Invest Sp. z o.o. wynajmie miejsca parkingowe w garażu podziemnym przy ul. Zwycięskiej 18f we Wrocławiu.  Więcej informacji pod numerem tel. 505 058 004.

archiwum informacji